POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego https://stylecouture.pl/zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest sklep https://stylecouture.pl/ działający pod firmą Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni (ul. Trudna 13 (I piętro) lok. 2, 32-700 Bochnia) NIP 868-171-73-92; Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni nr: 7131/09, Ew.Dział.Gosp.w Bochni, [email protected], tel. (+48) 574 304 204.
 3.  Dane osobowe zbierane przez StyleCouture.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 1. StyleCouture.pl dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

 1. StyleCouture.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a)      rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

b)      składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c)       korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

d)      subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

e)      kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej z StyleCouture.pl. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a)    adres e-mail;

b)   dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu/mieszkania);

c)    imię i nazwisko;

d)    numer telefonu.

 1. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.
 1. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a)      adres e-mail;

b)      dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość oraz ulica wraz z numerem domu/mieszkania);

c)       imię i nazwisko;

d)      numer telefonu.

 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a)    firmę Przedsiębiorcy;

b)   numer NIP.

 1. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:

a)    adres e-mail;

b)   imię i nazwisko;

 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:

a)    adres e-mail;

b)   imię.

 1. W przypadku podjęcia kontaktu na adres poczty elektronicznej, StyleCouture.pl pobiera dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

 2. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 3. Od Klientów  mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 4. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 5. Przekazanie danych osobowych do StyleCouture.pl w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

§ 2 Komu udostępniane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim.
 1. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.
 1. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych w tym zwłaszcza fiskalnych.

§ 3 Prawa osób, których dane dotyczą

 1.  Klient ma prawo do:

a)      cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

b)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 21 RODO.

c)       usunięcia danych- - podstawa prawna: art. 17 RODO.

d)      ograniczeń przetwarzania danych- podstawa prawna: art. 18 RODO.

e)      dostępu do danych- podstawa prawna: art. 15 RODO.

f)       sprostowania danych- podstawa prawna: art. 16 RODO.

g)      przenoszenia danych- podstawa prawna: art. 20 RODO.

 1. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, StyleCouture.pl spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Sklep Internetowy nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 1. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
 1. Klient ma prawo żądać od StyleCouture.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.
 1. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 1.  Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez StyleCouture.pl na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez StyleCouture.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 1. StyleCouture.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a)      Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b)      Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. StyleCouture.pl wykorzystuje cookies własne w celu:

a)      uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)      analiz i badań audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. StyleCouture.pl wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 1. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 1. StyleCouture.pl może   gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez StyleCouture.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.
 1. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. StyleCouture.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

 1. StyleCouture.pl zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. StyleCouture.pl stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. StyleCouture.pl nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
 3. StyleCouture.pl nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Chat

Przede wszystkim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zawarta pomiędzy nami umowa oraz prawnie uzasadnione interesy związane z prowadzoną przez nas działalnością. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny, aby właściwie zrealizować usługę, którą Ci świadczymy. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać przez cały czas korzystania przez z naszych usług oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających;

Nasz prawnie uzasadniony interes będzie również podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych np. w celach statystycznych jak analiza ruchu użytkowników w naszym serwisie, ale ulepszenia takich narzędzi jak np. chat, a także marketing własny naszych usług/produktów dla aktualnych klientów/użytkowników.. Aby najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje, które mogłeś podać w trakcie rozmowy z nami za pośrednictwem chata np. mogą to być również dane osobowe. Pozwoli nam to ulepszyć chat, dzięki któremu sprawniej obsłużymy Twoje zapytania. W tym przypadku dane będziemy przetwarzać tak długo, jak nie wyrazisz swojego sprzeciwu, co możesz zrobić kontaktując się z nami.

W celach marketingowych tj. przesyłania Ci - jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem - naszych własnych informacji handlowych podstawą przetwarzania Twoich danych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda. Wystarczy, że podczas rejestracji zaznaczysz odpowiednie pole formularza. W każdej chwili możesz odwołać taką zgodę, klikając w link dezaktywacyjny, zawarty w każdej przesyłanej przez nas wiadomości marketingowej. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak nie wycofasz swojej zgody.

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom zewnętrznym tylko po to, aby zarządzać zakupami zrobionymi przez Ciebie online. Otrzymują je wyłącznie:


- firmy, które przetwarzają Twój adres;

- agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień;

- magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia;

- firmy, które realizują płatności;

- banki, które sprawdzają Twoją tożsamość i zdolność kredytową, gdy kupujesz na raty;

- firmy dostarczające narzędzia wspierające proces sprzedaży w ramach sklepu internetowego (marketing automation)

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio połączy cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących polityki prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z twojego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. W takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez pliki cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Informacje dotyczące Naszego profilu w serwisach społecznościowych

LPP posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości dotyczące produktów poszczególnych marek. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami LPP. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

LPP jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile LPP. LPP, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA

Serwis Pinterest jest administrowany przez Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Poprzez posiadane profile LPP gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile LPP związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, LPP ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. LPP nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony LPP posiada informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili LPP oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom LPP może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Analiza zachowań

Na podstawie posiadanych przez nas danych, a także plików cookies, możemy analizować historię twoich zakupów np. w celu przygotowania indywidualnej oferty dobranej do twoich potrzeb lub w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba ochrony interesów LPP.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu w zakładce „newsletter”. Podające te informacje wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje handlowe pochodzącej wyłącznie od LPP - drogą mailową. W ten sposób informujemy cię o najnowszych ofertach - nowych trendach, promocjach czy wyprzedażach. Jeżeli podałeś swoją datę urodzenia, możemy także przygotować spersonalizowaną ofertę urodzinową. W celu indywidualnego dopasowania oferty korzystamy z plików cookie (szerzej o plikach cookie w „Polityce Cookie”).

W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1.        Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym StyleCouture.pl poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
 2.        Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:  [email protected]

 


Scroll To Topas