I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej StyleCouture.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. Wydawca – StyleCouture.pl z siedzibą w Bochni, ul. Kościuszki 7, 32-700 Bochnia, NIP 868-171-73-92, REGON 852703199,

b. Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie plastikowej karty, uprawniający Użytkownika do jego realizacji na stronie internetowej Wydawcy. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,

c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,

d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,

e. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www. StyleCouture.pl oraz jej podstronach,

g. Nominał Karty – wartość zasilenia Karty Podarunkowej.

 

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej.

2. Regulamin dostępny jest :

a. w siedzibie Wydawcy;

b. na stronie www. StyleCouture.pl/kartapodarunkowa.

 

II. Wydanie Karty Podarunkowej

 

§ 3

1. Karta Podarunkowa dostarczana jest Klientowi drogą pocztową.

2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest jej zakup przez Klienta na stronie internetowej Wydawcy.

 

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być używana na stronie wydawcy  bezpośrednio po otrzymaniu Karty przez Klienta.

2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 3 miesiące od dnia jej wydania.

3. Wydawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, polegające w szczególności na wydawaniu Kart Podarunkowych o terminie ważności innym niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Pozostaje to bez wpływu na termin ważności wydanych wcześniej Kart Podarunkowych.

 

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej.

 

§ 5

1. Nominał Karty stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika na stronie internetowej wydawcy.

2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w sklepie internetowym Wydawcy.

3. W Sklepie, Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez wprowadzenie kodu znajdującego się na Karcie Podarunkowej, w odpowiednim polu przed złożeniem zamówienia.

4. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową jednokrotnie, wybierając ilość etui która widnieje na karcie podarunkowej.

 

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:

a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;

b. upływu ważności Karty Podarunkowej.

2. W przypadku trwałego braku technicznych możliwości realizacji Karty Podarunkowej, Wydawca wypłaci jej Użytkownikowi kwotę odpowiadającą aktualnej wartości Karty Podarunkowej.

 

IV. Zwrot towarów

 

§ 7

1. Towary nabyte w Sklepie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi na ogólnych zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

V. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

 

§ 8 

1. Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio w  siedzibie Wydawcy lub  listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub e-mailem na adres: [email protected]

 

2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 9

Regulamin jest dostępny w siedzibie Wydawcy, oraz na stronie www. StyleCouture.pl/kartapodarunkowa.


Scroll To Topas